Dokumenti

Osnovni ciljevi

  • Očuvanje nacionalnog identiteta.
  • Negovanje nemačkog maternjeg jezika, kulture i tradicije.
  • Savez treba da je mesto za druženje i upoznavanje ne samo gradjana nemačke narodnosti, već i svih koji simpatišu nemački jezik i kulturu.
  • Savez je otvoren za sve, bez obzira na versku, nacionalnu ili strukovnu pripadnost.
  • Očuvanje kulturnih spomenika i još nepreoranih nemačkih grobalja u Vojvodini.

Iz Statuta

  • Član 1.: Savez je nepolitička, vanpartijska i nezavisna organizacija.
  • Član7.: Članovi su dužni da se suprotstavljaju svim vidovima rasne, nacionalne ili verske netrpeljivosti. Savez će razvijati saradnju sa svim narodima i narodnostima koji žive u SRJ i šire.
  • Član 8.: Savez deluje kao jedinstvena organizacija. U okviru Saveza mogu se osnivati podružnice za pojedina mesta ili područja. Podružnicu može osnovati najmanje deset članova iz pojedinih mesta ili područja. Odluku o osnivanju donosi predsedništvo Saveza na zahtev najmanje deset zainteresovanih.
  • Član10.: Članom se postaje ispunjavanjem pristupnice i plaćanjem članarine. Član Saveza je dužan da se pridržava Statuta, da se zalaže za ostvarivanje ciljeva zacrtanih Statutom i da redovno plaća članarinu.